Our Thanks To

Corporates

 1.  R.K Foundation, Bangalore.
 2. Reach Out India, Denmark.
 3. Goonj Organisation, Delhi.

Indivisuals

 1.  Dr. Dhyanendra Pani.
 2.  Dr. Sukanti Das.
 3.  CA. Abhisar Lipi Nayak.
 4.  Dr. K Uma.
 5.  Dr. Mami Parija.
 6. Mr. Tapas Ranjan Nath.
 7. Mr. Pinaki Mohanty.
 8. Mrs. Inu Tripathy.
 9. Mr. Sandip Dash (Mother’s Cake).
 10. CA Abhijit Ram.
 11. Mrs. Shyamali Pattanaik.
 12. Mr. Subhabrata Mohapatra (Mohapatra Hotel).
 13. Mrs. Sasmita Mohanty.
 14. Mrs. Uttara Tripathy.
 15. Mr. Bhabani Shankar Pradhan.
 16. Mrs. Cristina Temporin.
 17. Mr. Ashok Kumar Sadual.
 18. Mrs. Padma Dilipkumar.
 19. Mr. Sanjeeb Sankar Rath.
 20. Mr. Jagtar Singh Sandu.
 21. Jitu Babu (Gajanan Hotel)
 22. Mrs. Subhashree banarjee.