Our Thanks To

Corporates

 1.  R.K Foundation, Bangalore.
 2. Reach Out India, Denmark.
 3. Goonj Organisation, Delhi.

Top Individuals

 1.  Dr. Dhyanendra Pani.
 2.  Dr. Sukanti Das.
 3.  CA. Abhisar Lipi Nayak.
 4.  Dr. K Uma.
 5.  Dr. Mami Parija.
 6. Mr. Pinaki Mohanty.
 7. Mrs. Shyamali Pattanaik.
 8. Mr. Subhabrata Mohapatra (Mohapatra Hotel).
 9. Mrs. Sasmita Mohanty.
 10. Mr. Bhabani Shankar Pradhan.
 11. Mrs. Cristina Temporin.
 12. Mr. Ashok Kumar Sadual.
 13. Mrs. Subhashree Banarjee.
 14. Mr. Mike Kleemann
 15. Miss Shiva Leela
 16. Mr. Biswajit Panda
 17. Mr. Vinit Puri
 18. Mr. Tapas Kumar Pattanayak
 19. Dr. Sunil Kumar Swain
 20. Mr Benudhar Pattanaik
 21. Dt Madhabananda Kar
 22. Dr. Sanjibani Agarwala
 23. Dr. Debasisa Dutta
 24. Dr. Bikash Agarwala