Our Thanks To

Corporates

 1.  R.K Foundation, Bangalore.
 2.  Reach Out India, Denmark.
 3.  RV DIYA Charitable Trust, Hyderabad.

Regular Donor

 1. Dr. Sunil Kumar Swain
 2. Dr. Sukanti Das
 3. Miss Shiva Leela
 4. Mr. Vinit Puri
 5. Mr. Subhabrata Mohapatra (Mohapatra Hotel)
 6. Dr. K Uma
 7. Mr. Mike Kleemann
 8. Dr. Sanjibani Agarwala
 9. Mr. Benudhar Pattanaik
 10. Mr. Ashok Kumar Sadual
 11. Mrs. Manasi Sahoo

Occasional Donor

 1.  Mr. Dhyanendra Pani.
 2.  Dr. Laxmipriya Padhi
 3. Dr. Bikash Agarwala
 4. Dr. Debasisa Dutta
 5. Mrs. Shyamali Pattanaik.
 6. Dr. Madhabananda Kar
 7. Mrs. Subhashree Banarjee.
 8. Dr. Mami Parija.
 9. Mr. Pinaki Mohanty.
 10.  CA. Abhisar Lipi Nayak.
 11.  Mr. Satnam Singh